Skip to content

GDPR Adatkezelési szabályzat

Adatkezelő adatai:
Cégnév: Bernáthová Viktória e.v.
Székhely:             Diósd – 2049, Határ utca 6.
Telefonszám:      +36209694785
E-mail cím:           info@elnijoga.hu
Adatvédelmi felelős: Bernáthová Viktória
Adatvédelmi felelős beosztása: jógaoktató
Az Adatkezelő üzemelteti a https://elnijoga.hu weboldalt, amely az általa tartott órákkal, tanfolyamokkal kapcsolatos információk és órákra való jelentkezés céljából érhető el a felhasználók számára

I. Adatvédelmi elvek
Jelen Adatkezelési Tájékoztató célja, hogy rögzítse Bernáthová Viktória e.v. (továbbiakban „Adatkezelő”) www(pont)elnijoga(pont)hu honlapja (továbiakban „Weboldal”) által alkalmazott adatvédelmi és – kezelési elveket, és az adatvédelmi és – kezelési politikáját. Bernáthová Viktória e.v. mint Adatkezelő kiemelten fontosnak tartja a személyes adatok védelmét és mindent intézkedést, amely az adatok biztonságát biztosítja.
Az Adatkezelő az általa kezelt adatokat harmadik félnek sem kereskedelmi, sem egyéb célból nem adja át, vagy teszi hozzáférhetővé. A Weboldal és az Adatkezelő adatfeldolgozót nem vesz igénybe.
Jelen Adatkezelési tájékoztatóval és szabályzattal az Adatkezelő biztosítani kívánja, hogy a működésével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti, valamint európai uniós jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.
Az Adatkezelő adatkezeléseivel kapcsolatos tájékoztatás folyamatosan elérhető a foglalkozások helyszínén.
Az Adatkezelő a kezelt személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát biztosítja. Az Adatkezelő adatkezelési gyakorlatát a jelen adatkezelési tájékoztató tartalmazza.
Az Adatkezelő adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információ- szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel (Infotv.), valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletével (2016. április 27.) (GDPR);
Az Adatkezelő a személyes adatokat a GDPR-ban szereplő jogalap alapján és kizárólag célhoz kötötten használja fel.
Az Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy a honlap látogatója bármely személyes adatának felvétele, rögzítése, kezelése előtt világos, figyelemfelkeltő és egyértelmű közlést tesz közzé, amelyben tájékoztatja az adatfelvétel, illetve adatkezelés módjáról, céljáról és elveiről, valamint arról, hogy a személyes adatokat ki kezeli, illetve dolgozza fel.
Minden olyan esetben, ha a kezelt személyes adatoknak az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra való felhasználása merül fel, az Adatkezelő az érintett felet tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

 II. Az adatkezelés jogalapja
Az Adatkezelő az adatkezelést az alapján folytatja, hogy az érintett  hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez (önkéntes hozzájárulás, GDPR 6. cikk (1) a) pont).
Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetében az érintett hozzájárulását az adatkezelés bármely szakában visszavonhatja.
2.1. Az érintett hozzájárulása, illetve az elektronikus és nem elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.
2.2. Az Érintett az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatás igénybe vételével, a regisztrációval, az Adatkezelő honlapjának használatával egyes kérdőívek kitöltésével, a személyes adatainak önkéntes közlésével adja meg az adatkezeléshez való hozzájárulást.
2.3. A hozzájárulás kiterjed különösen a következő adatkezelési műveletekre: az adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése.
2.4. Cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy nyilatkozatához a törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges, kivéve azon szolgáltatás részeket, ahol a nyilatkozat a mindennapi életben tömegesen előforduló regisztrációt céloz, és különösebb megfontolást nem igényel.

III. Az adatkezelés célja
Az Adatkezelő személyes adatot kizárólag meghatározott célból kezel. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. Az Adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja.
Az adatkezelés célja az Adatkezelő szolgáltatásainak és termékeinek az ügyfelekkel való megismertetése, sport, egészség, wellness, lelki egészség tevékenységük fejlesztésére irányuló tanácsadás, a szolgáltatáshoz tartozó rendszerek használatának támogatása, felhasználóinak kiszolgálása, sport, egészség, wellness, lelki egészség témájú szakmai rendezvények szervezése, szakmai tanulmányok közzététele, az ügyfelekkel való kapcsolattartás, a szolgáltatás fejlesztése, közvélemény-kutatás, hírlevél küldése, továbbá az ezekhez kapcsolódó ügyviteli feladatok ellátása, amely az Adatkezelő által végzett egyes adatkezelések tekintetében az alábbiakat foglalja magában:
3.1. Jóga órákra, workshopokra való jelentkezés, kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás — a tanfolyamokra jelentkezőkkel való kapcsolattartás, a résztvevők tájékoztatása és kiszolgálása;
3.2. Online tanfolyamokra való jelentkezés, kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás — az online tanfolyamokra jelentkezőkkel való kapcsolattartás, a résztvevők tájékoztatása és kiszolgálása;
3.3. Táborokra való jelentkezés, kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás — a táborokra jelentkezőkkel való kapcsolattartás, a résztvevők tájékoztatása és kiszolgálása;
3.4. Digitális anyagok, tanulmányok letöltése és szakmai hírlevél sorozatra való regisztráció, oktatás (ingyenes szolgáltatás nyújtása), tájékoztatás, kapcsolattartás — a regisztrálók tájékoztatása, velük való kapcsolattartás;
3.5. Egyéni, páros, csoportos, online és céges jóga órákra való jelentkezés, kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás — az órákra jelentkezőkkel való kapcsolattartás, a résztvevők tájékoztatása és kiszolgálása;
3.6. Ügyfélszolgálati megkeresések kezelése, ügyfelekkel való kapcsolattartás — az ügyfelek tájékoztatása, velük való kapcsolattartás;
3.7. Szakmai és üzleti hírlevél küldése, direkt marketing — hírlevél-küldés.
3.8 . Jógaórákra, tanfolyamokra, programokra való jelentkezés esetén

IV. A kezelt adatok köre
4.1. Az Adatkezelő által folytatott adatkezelés az egyes adatkezelési célok esetében az Érintetteknek az alábbiakban felsorolt személyes adataira terjed ki:
Tanfolyamokra, workshopokra való jelentkezés, kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás — vezetéknév, utónév, e-mail cím, cég neve, mobil telefon szám, vezetékes telefonszám; számlázási cégadatok;
Online tanfolyamokra való jelentkezés, kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás — vezetéknév, utónév, e-mail cím, cég neve,  mobil telefonszám, számlázási cégadatok;
Táborokra való jelentkezés, kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás — vezetéknév, utónév, e-mail cím, cég neve, mobil telefon szám, vezetékes telefon szám; számlázási cégadatok;
Digitális anyagok, tanulmányok letöltése, vásárlása és szakmai hírlevél sorozatra való regisztráció, oktatás (ingyenes szolgáltatás nyújtása), tájékoztatás, kapcsolattartás — vezetéknév, utónév, e-mail cím, cég neve, mobil telefon szám, vezetékes telefon szám; számlázási cégadatok;
Tagsági rendszerű online videós tudásbázisba történő regisztráció, kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás — vezetéknév, utónév, e-mail cím, cég neve, mobil telefon szám, vezetékes telefon szám; bankkártya adatok; számlázási cégadatok;
Egyéni, csoportos, páros, online és céges jóga órára való jelentkezés, kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás — vezetéknév, utónév, e-mail cím, cég neve, mobil telefon szám, vezetékes telefon szám; számlázási cégadatok;
Szakmai és üzleti előadáson való ingyenes részvétel szándékát kifejező regisztráció, kapcsolattartás, rendezvény során való kiszolgálás — vezetéknév, utónév, e-mail cím, weboldal, cégnév, egyéb megjegyzések, mobil telefonszám;
Ügyfélszolgálati megkeresések kezelése, ügyfelekkel való kapcsolattartás — vezetéknév, utónév, e-mail cím, cég neve, mobil telefon szám;
Szakmai és üzleti hírlevél küldése, direkt marketing — vezetéknév, utónév, lakóhely, e-mail cím, mobil telefon szám.
4.2. Az Adatkezelő az Érintettektől névtelenül további demográfiai vagy üzleti adatokat is gyűjthet, amelyek – a névtelenség miatt – nem minősülnek személyes adatoknak.
4.3. Az Adatkezelő honlapjának használata során az Érintett böngészője által elküldött technikai információk a Server Log fájlokban eltárolódnak.

V. Az kezelt adatok törlésének határideje
5.1. Hírlevélre való feliratkozás esetén az érintett adatainak törlésére azt követően kerül sor, hogy az érintett a levelezőlistáról leiratkozik. Az érintett írásbeli kérelmére (az elektronikus úton elküldött kérelmet is beleértve) azonban adatai ezt megelőzően, a lehető legrövidebb időn belül is törlésre kerülnek.
5.2. Azon vendégek adatai, akik számára készpénzes számlát állít ki az Adatkezelő, a jogszabályban előírt határidőig, 8 évig őrzi meg.
5.3. A felhasználók adataiból az általános statisztikai módszerekkel készített kimutatásokat, elemzéseket a www.elnijoga.hu korlátlan ideig megőriz. Ezen adatokból nem lehet az érintettre vonatkozó következtetést levonni.

VI. Az adatok továbbítása
A honlap látogatása vagy online rendelés során a „Weboldal” (illetve technikai kiszolgálója) rögzíti a felhasználók IP címét, melyből bizonyos esetekben következtetni lehet az érintett személyre, ezen felül rögzíti az operációs rendszer, a böngésző típusát és a látogatott oldal címét. Az adatmentésnek elsősorban technikai jellegű célja van, a rendszer folyamatos működéséhez elengedhetetlen. Az adatrögzítés további célja a felhasználói szokások elemzése, látogatottsági statisztikák készítése, mely a még magasabb színvonalú kiszolgáláshoz nyújt segítséget.
A testre szabott kiszolgálás érdekében a tartalomszolgáltató a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. cookie-t helyezhet el. A cookie-t a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa.
Külső szolgáltató segíti a honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését (Google Analytics). A mérési adatokról, azok kezeléséről az adatkezelő tud részletes felvilágosítást nyújtani. Elérhetősége: http://www.google.com/intl/hu_ALL/privacy.htm

VII. A személyes adatok tárolásának módja
A „Weboldal” üzemeltetője a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:
a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
c) változatlansága igazolható (adatintegritás);
d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.
A „Weboldal” üzemeltetője az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
A „Weboldal” üzemeltetője a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt kell választani, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene.
A „Weboldal” üzemeltetője az adatkezelés során megőrzi
a) a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
b) a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
c) a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.
A „Weboldal” üzemeltetője olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

VIII. Az érintettek jogai
Az Adatkezelő biztosítja az érintettek vonatkozó jogszabályokban biztosított valamennyi jogát, különösen az alábbiak szerint:
Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával.
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon (az érintett hozzáféréshez való joga):
– az adatkezelés céljai;
– az érintett személyes adatok kategóriái;
– azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
– a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
– a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga;
– a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
– az adatforrásokra vonatkozó információ;
– az automatizált döntéshozatal ténye.
Az „Adatkezelő” az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett kérésére rendelkezésre bocsátja. Az érintett kérelmére az információkat Az „Adatkezelő” elektronikus formában szolgáltatja. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.
Az érintett kérheti „Adatkezelő” által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését (helyesbítés joga).
Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a(z) „Adatkezelő” indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat (törléshez való jog):
– személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
– az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
– az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
– a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
– a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
– a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
Személyes adat törlésére vagy módosítására irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.
Az érintett kérésére „Adatkezelő” korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül (az adatkezelés korlátozásához való jog):
– az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
– az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
– az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
– az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében lehet kezelni.
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa (adathordozáshoz való jog).
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is (tiltakozás joga:).
Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja (visszavonás joga). A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

IX. Eljárási szabályok
Az „Adatkezelő” indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a GDPR 15–22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről.
Ha az „Adatkezelő” nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
Az „Adatkezelő” a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja.
Kártérítés és sérelemdíj: Minden olyan személy, aki az adatvédelmi rendelet megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a jogszabályban meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el. Ha több adatkezelő vagy több adatfeldolgozó vagy mind az adatkezelő mind az adatfeldolgozó érintett ugyanabban az adatkezelésben, és felelősséggel tartozik az adatkezelés által okozott károkért, minden egyes adatkezelő vagy adatfeldolgozó egyetemleges felelősséggel tartozik a teljes kárért. Az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.

X. Az Adatkezelési tájékoztató és szabályzat módosítása
Az „Adatkezelő” az Adatkezelési tájékoztatót és szabályzatot jogosult egyoldalúan módosítani. Módosítás  esetén az „Adatkezelő” a látogatókat a változásoknak a „Weboldalon”  történő közzététele lap útján értesíti. A látogató a módosítás hatálybalépését követő látogatásával elfogadja a módosított Adatkezelési tájékoztatót és szabályzatot.

XI. Jogérvényesítési lehetőségek
Kérdéseit, megkereséseit illetve észrevételeit az érintett az info@elnijoga.hu email címre küldheti meg.
Bírósághoz fordulás joga: Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.
Adatvédelmi hatósági eljárás: Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 06 1 391 1400
Fax: 06 1 391 1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu